Jak wygrać przetarg

JAK KONKUROWAĆ NA RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ?

1. określenie zakresu regulacji zamówień publicznych

2. zestawienie aktów prawnych

3. zasady zamówień publicznych kiedy stosujemy a kiedy nie stosujemy ustawy dokumentacja zamówień publicznych fazy postępowania o udzielnie

 

ZAMÓWIENIA

(przygotowanie postępowania, ogłoszenie, kwalifikacja wykonawców, oferta, ocena ofert, środki ochrony prawnej, zawarcie umowy, wykonanie umowy o udzielenie ZAMÓWIENIA publicznego) – rola wykonawcy na poszczególnych etapach postępowania? typy postępowań o udzielenie ZAMÓWIENIA publicznego ----

 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ZASADY UBIEGANIA

 

Praktyczne sposoby pozyskiwania informacji o zamówieniach publicznych i dekodowania treści

1. określenie warunków udziału w postępowaniu w dokumentacji przetargowej (SIWZ, ogłoszenie) z uwzględnieniem zasad jawności oraz konkurencyjności - wyjaśnienia treści SIWZ; kryteria oceny ofert; dokumenty przedmiotowe w zamówieniach publicznych

2. opis przedmiotu ZAMÓWIENIA i ustalanie wartości szacunkowej ZAMÓWIENIA jak liczyć wartość ZAMÓWIENIA zakres i forma dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy (w tym od wykonawców z siedzibą za granicą oraz korzystających z potencjału podmiotów trzecich);

 

 • uzupełnianie oświadczeń i dokumentów konsorcjum oraz podwykonawstwo w zamówieniach publicznych problematyka polegania na zasobach innych podmiotów;
 • udostępnianie referencji podmiotów trzecich;
 • pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów (art. 26 ust. 2b PZP)
 • ocena „rzetelności” wykonawcy do wykonania ZAMÓWIENIA
 • wadium w zamówieniach publicznych;
 • zastrzeżenie tajności dokumentów przetargowych a zasada jawności postępowania 
 • zasady sporządzania niewadliwych ofert i wzory formularzy ofert stosowanych w zamówieniach publicznych
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz odrzucenie oferty
 • przykłady ogłoszeń o zamówieniu i praktyczna umiejętność ich zrozumienia

 

---- ŚRODKI ODWOŁAWCZE

 

1. dopuszczalność korzystania ze środków ochrony prawnej (wartość zamówienia, interes prawny, interes w uzyskaniu zamówienia)

2. zakres przedmiotowy odwołania, podmioty uprawnione do wniesienia odwołania terminy wniesienia odwołania, wymagania formalne wniesienia odwołania, przystąpienia do postępowania odwoławczego, opozycja przeciwko przystąpieniu wykonawcy, zagadnienia proceduralne rozpatrzenia odwołania oraz postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą (terminy rozpoznania odwołania, skład orzekający, postępowanie dowodowe, wyłączenie jawności postępowania), odrzucenie odwołania, oddalenie/uwzględnienie odwołania, wykonalność orzeczenia, koszty postępowania odwoławczego

3. podmioty uprawnione do wniesienia skargi oraz termin wniesienia skargi, wymagania formalne skargi (skarga jako pismo procesowe, opłata od skargi, obowiązek przesłania odpisów skargi); zagadnienia proceduralne rozpatrzenia skargi; odrzucenie skargi, oddalenie/uwzględnienie skargi; koszty postępowania skargowego

 

---- ZAWARCIE UMOWY

specyfika umów w sprawie zamówienia publicznego; obligatoryjne postanowienia umowy; ograniczenie swobody wyboru i zmiany wykonawcy; dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne; powództwo o stwierdzenie nieważności zmian do umowy

----

Tych których interesuje takie szkolenie to mogą zapisać się.

Oto kontakt : www.towarzystwo.info

 

W pierwszej kolejności chyba jednak trzeba zmienić prawo dotyczące przetargów aby:

 • nie mogły być ustawiane
 • nie decedywała najniższa cena
 • o wyborze decydowała grupa specjalistów, którzy za złe decyzje mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej